Lepiej zabezpieczyć, niż później żałować

Wielu klientów odwiedzających naszą kancelarię ma problem z alimentami od małżonki/małżonka na małoletnie dzieci. Dziś przybliżymy Państwu temat instytucji zabezpieczenia alimentów. Myślę, że najlepiej będzie Państwu zobrazować problem, opierając się na konkretnym przykładzie.

Joanna – matka 2 dzieci jest w trakcie burzliwego rozwodu z mężem. Pozew został złożony na początku 2015r., niestety końca nie widać. Mąż Joanny nie łoży na utrzymanie dzieci, a ona ma tylko niewielką pensję sekretarki. Czy Joanna musi czekać na alimenty do czasu wyroku zasądzającego alimenty na rzecz jej małoletnich córek?

Nie – właśnie dlatego tak ważna jest instytucja zabezpieczenia alimentów. Nie sposób w tym miejscu nie przytoczyć Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995r., ACr 850/95)

Przepis art. 753 par. 1 KPC jako przepis szczególny odnoszący się do zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, stanowi również odstępstwo od wyrażonej w art. 731 KPC zasady, że zarządzenie tymczasowe nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Z charakteru roszczenia alimentacyjnego, przeznaczonego na zaspokojenie bieżących potrzeb uprawnionego wynika, że również periodyczne kwoty płacone z tytułu zabezpieczenia powództwa alimentacyjnego zaspokajają wprost bieżące potrzeby uprawnionego.

W długotrwałym procesie alimentacyjnym uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a dostosowujące się do zarządzeń tymczasowych pozwany ma przewidywalną sytuację procesową.

Zabezpieczenie alimentów polega na zobowiązaniu pozwanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo lub okresowo określonej sumy pieniężnej. Instytucja zabezpieczenia alimentów ma za zadanie zapewnić środki pieniężne dla uprawnionego już w trakcie postępowania.

Jak zabezpieczyć alimenty?

Wniosek o zabezpieczenia można wnieść zarówno na piśmie jak i do protokołu. Warto wskazać, że w może to być nie tylko w pozwie rozwodowym a także w odrębnym piśmie. W takim wniosku musi być wskazane świadczenie jakie ma być spełnione oraz sposób w jaki ma być ono spełnione. Co oznacza w jaki sposób? Czy np. świadczenie ma być spełnione jednorazowo czy okresowo. Bohaterka naszego tekstu również powinna wiedzieć, iż nie ma opłaty od wniosku o zabezpieczenie alimentów, co w jej sytuacji finansowej jest bardzo istotną informacją. Strona dochodząca alimentów z mocy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zwolniona jest od uiszczenia kosztów sądowych w tym opłat. Doręczenie postanowienia o zabezpieczeniu Sąd przekazuje stronom z urzędu. Podsumowując przedstawiony problem należy podkreślić bardzo ważną informację, postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów jest tytułem wykonawczym, co daje podstawę do wszczęcia egzekucji bez czekania na to, aż postanowienie będzie prawomocne.

Pamiętajmy: że Sądem właściwym do udzielenia zabezpieczenia jest sąd, do którego należy rozpoznanie sprawy w danej instancji.

Przeczytaj również