O czym mam z nim rozmawiać? Mediacja w sprawie o rozwód.

W ostatnim czasie zgłosiła się do naszej Kancelarii Pani Joanna, której problem polegał na tym, że sąd skierował ją i męża w ramach postępowania o rozwód do mediacji. Klientka była bardzo sceptycznie nastawiona do tego pomysłu, ponieważ chciała jak najszybciej zakończyć łączący ją z małżonkiem związek.

W praktyce często zauważamy, że nasi Klienci nie chcą brać udziału w postępowaniu mediacyjnym, uważając ten pomysł za zupełną stratę czasu, zmierzającą jedynie do bezowocnego przedłużenia postępowania. Czasami również Klienci obawiają się wyrażenia zgody na mediacje, gdyż nie mają wiedzy jak wygląda procedura z nią związana, i jaki cel ma to działanie. A jak naprawdę wygląda kwestia mediacji? W niniejszym artykule postaramy się udzielić odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania.

Kiedy sąd najczęściej kieruje strony do mediacji?

Otóż w sprawach o rozwód sąd kieruje strony do mediacji przede wszystkim w przypadku, gdy dostrzega widoki na utrzymanie małżeństwa lub gdy na płaszczyźnie roszczeń stron istnieje spór i rozbieżność, które można zostać zakończony polubownie. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 445[2] k.p.c. sąd może w każdym stanie sprawy skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Ile trwa mediacja?

Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do trzech miesięcy, chyba, że strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu na przeprowadzenie mediacji. W trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie może być przedłużony na zgodny wniosek stron. Tym samym ilość spotkań z mediatorem nie musi ograniczać się do jednego i jeśli będzie zachodziła potrzeba zastanowienia się nad porozumieniem, strony mogą ustalić kolejny termin spotkania.

Jak wygląda proces mediacji?

Mediacja nie jest procesem skomplikowanym czy trudnym, bowiem po wyrażeniu zgody na mediację strony zostają zaproszone przez mediatora do ośrodka mediacyjnego na konkretny termin spotkania. Najczęściej na wstępie mediator rozmawia z każdą ze stron z osobna, a później z obiema razem. Taki sposób prowadzenia mediacji ma na celu możliwość wypowiedzenia się każdej ze stron, a następnie wymianę swoich racji. Rola mediatora w dużej mierze polega na rozeznaniu wzajemnych oczekiwań stron, jak również na ocenie możliwości wypracowania konsensusu pomiędzy stronami. Mediacja kończy się spisaniem protokołu, w którym osoba mediatora stwierdza czy doszło do zawarcia ugody, a jeśli tak, to jaka jest jego treść. W pozostałym zakresie tajemnica mediacji wiąże wszystkich jej uczestników.

Czy warto brać udział w mediacji?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każdy stan faktyczny powinno się rozpatrywać indywidualnie. Jedno jest pewne, że w sprawach rodzinnych warto podejmować próby rozmów i polubownego załatwienia sporu, mając na względzie przede wszystkim dobro rodziny i małoletnich dzieci. Warto w tym miejscu podkreślić, że mediacja będzie efektywna tylko wtedy, kiedy każda ze stron jest skłonna pójść na ustępstwa.

Przeczytaj również