Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie – czy to możliwe?

Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie – czy to możliwe?

Prawnik rodzinny odpowiada

 

            Klienci Kancelarii prawnej Kraków często pytają o wspólne zamieszkiwanie małżonków po rozwodzie. Kancelaria radcy prawnego świadczy usługi doradztwa prawnego w dziedzinach: prawo rodzinne, rozwód, alimenty czy podział majątku, a zatem to zagadnienie nie jest nam obce. Sprawy rodzinne to dziedzina, w której Kancelaria się specjalizuje.

            W razie rozwiązania małżeństwa przez rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków z mieszkania. Tak naprawdę, orzeczenie to jest tymczasowe, do chwili, gdy jeden z małżonków nie opuści mieszkania dobrowolnie lub przymusowo. Sąd nie orzeka o sposobie wspólnego zamieszkania małżonków po rozwodzie, jeżeli orzeka eksmisję lub dokonuje podziału majątku.

            Sąd zaniecha orzeczenia w przedmiocie wspólnego zamieszkiwania małżonków po rozwodzie, jeżeli byli małżonkowi wcześniej uzgodnili tą kwestię między sobą, a sąd uzna, że nie narusza to dobra dzieci lub małżonka, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Co do zasady sąd zaniecha orzekania w tym zakresie na zgodny wniosek stron. W takim wypadku, sąd zamieszcza w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcie, że nie orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

            Klienci często pytają prawnika rodzinnego o praktyczny sposób takiego podziału mieszkania. Tak więc zasadniczo sąd dokonuje „przydziału” poszczególnych części mieszkania do użytkowania dla każdego z nich, np. poszczególnych pokojów. Oczywistym jest, że określone części mieszkania byli małżonkowie będą użytkować wspólnie, jak np. kuchnia, łazienka czy przedpokój. Sąd dokonując takiego tymczasowego podziału, uwzględnia potrzeby mieszkaniowe każdego z rozwiedzionych małżonków oraz dzieci. Należy pamiętać, że orzeczenie to nie zastępuje orzeczenia o podziale majątku, gdyż następuje to co do zasady w odrębnym postępowaniu.

            Prawomocne orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania może być zmienione na wniosek każdego z byłych małżonków w przypadku wystąpienia nowych okoliczności.

            Sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania do korzystania nawet w sytuacji, gdy stanowi ono wyłączną własność jednego z małżonków, a nawet jeżeli pozostaje własnością osób trzecich, a małżonkowie zajmowali je na podstawie stosunku najmu. Za wspólne mieszkanie rozumiany jest zarówno samodzielny lokal jak i jego część. Chodzi w tym wypadku o wspólne mieszkanie w znaczeniu faktycznym, a nie prawnym, tj. niezależnie od tytułu prawnego do lokalu. Sąd bada więc fakt wspólnego zamieszkania w danym lokalu. W trakcie postępowania o rozwód możliwe jest także ustalenie, że małżonkowie zamieszkują wspólnie w mieszkaniu, lecz wskutek czasowej przeszkody, jeden z małżonków przebywa gdzie indziej, np. w szpitalu, odbywa służbę wojskową itp.

            Kancelaria prawna Kraków doradza klientom z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego w mieście Kraków, w tym w szczególności postępowań o rozwód, separację – wobec czego zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach rodzinnych z prawnikami z naszej Kancelarii.

Przeczytaj również