Ogłoszenie wyroku i koniec? Niekoniecznie! – apelacja w sprawach rozwodowych

Dziś będzie bardzo praktycznie! Wpis zawiera konkretne terminy, które warto zapamiętać. Opierając się na historii Pana Jarosława wskażemy Państwu najważniejsze informacje, dotyczące apelacji od wyroku rozwodowego.

Po długiej sprawie rozwodowej Pana Jarosława nareszcie nastąpiło przesłuchanie stron, po którym Sąd pierwszej instancji wydał wyrok. Jarosław można powiedzieć, że „prawie” wygrał sprawę rozwodową. Orzeczono wyłączną winę żony oraz alimenty na dzieci w kwocie, którą wskazał w pozwie rozwodowym. Niestety nie mógł się jednak zgodzić z orzeczonymi kontaktami z dziećmi. Sąd w wyroku rozwodowym orzekł kontakty 2 razy w miesiącu tylko w sobotę. Pan Jarosław chciał widywać się z dziećmi co drugi weekend w miesiącu od piątku godziny 18 do niedzieli godziny 16, oraz mieć możliwość odbierania ich ze szkoły i zawożenia do domu matki raz w tygodniu, w środę po zajęciach lekcyjnych. Pan Jarosław z uwagi na bardzo dobry kontakt z dziećmi i troskę o ich dobro, nie mógł się z tym zgodzić z wyrokiem. Co zatem powinien uczynić Jarosław?

W pierwszej kolejności wskażemy, iż jeżeli obie strony zgadzają się z wyrokiem Sądu pierwszej instancji, żadna ze stron nie wniesie o pisemne uzasadnienie wyroku czy też apelacji, wyrok taki po upływie 3 tygodni (21 dni) od daty ogłoszenia się uprawomocni.

A jak będzie w przypadku bohatera naszego tekstu? Pan Jarosław oczywiście wniesie apelację od wyroku pierwszej instancji.

Wariant 1

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku Pan Jarosław musi wystąpić do Sądu o uzasadnienie wyroku. Po otrzymaniu od Sądu wyroku wraz uzasadnieniem niezadowolona z niego strona ma 14 dni na wniesienie apelacji. Pamiętajmy terminu 14 dni nie można przekroczyć! (owszem istnieje możliwość przywrócenia terminu, ale tylko w szczególnych przypadkach, co musi być podparte uzasadnioną sytuacją losową np. wypadkiem, ciężką chorobą, pobytem w szpitalu). Dodać też należy, ten 14 dniowy termin liczy się od następnego dnia i obejmuje on dni robocze jak i świąteczne.

Wariant 2

Jeżeli nie wystąpimy z wnioskiem o uzasadnienie mamy 3 tygodnie na wniesienie apelacji od ogłoszenia wyroku.

Wniesienie apelacji oznacza badanie przez Sąd drugiej instancji całości lub jak w przypadku Pana Jarosława części wyroku dotyczącego zasądzonego kontaktu z dziećmi. Odbywa się to w granicach złożonych przez stronę, która wniosła apelację zarzutów odnośnie postępowania przed Sądem pierwszej instancji. Najczęściej w apelacji pojawiają się zarzuty faktyczne, czyli takie które odnoszą się do błędnej interpretacji faktów, nieprawidłowej oceny dowodów. (z praktyki najczęściej wynika, że chodzi o zeznania świadków). W apelacji Pan Jarosław wszystkie swoje zarzuty powinien oprzeć na konkretnej argumentacji, wykazać błędne ustalenia Sądu pierwszej instancji oraz wszelkie uchybienia w postępowaniu.

To jednak nie wszystko. Pan Jarosław powinien pamiętać o opłacie. Żeby apelacja została poprawnie wniesiona nie można uchybić terminowi, ale również należy uiścić odpowiednią opłatę. Opłata stała od apelacji to 600 zł, którą Pan Jarosław wpłaca na konto Sądu Okręgowego, który wydał wyrok. Pamiętajmy o kopii pisma dla strony przeciwnej wraz z kompletem załączników. Jeżeli nie mamy pełnomocnika warto skontaktować się z prawnikiem, który podczas porady wskaże warunki formalne oraz opłaty.

Na podsumowanie dzisiejszego wpisu warto wskazać, co wydarzyło by się, gdyby Pan Jarosław nie wniósł apelacji. Wyrok, z którym się nie zgadzał, uprawomocniłby się po 3 tygodniach. W naszej historii jednak Pan Jarosław wniósł apelację, a Sąd drugiej instancji zmienił zaskarżoną część wyroku pierwszej instancji dotyczącą kontaktów z dziećmi. Teraz śmiało może powiedzieć: „sprawa wygrana”.

Apelacja w liczbach:

7 dni- termin od ogłoszenia wyroku na wystąpienie o uzasadnienie wyroku do Sądu

14 dni- po otrzymaniu uzasadnienia mamy 14 dni na złożenie apelacji w Sądzie

21 dni- jeżeli nie wystąpimy z wnioskiem o uzasadnienie wyroku, mamy trzy tygodnie na apelację

600zł – opłata stała od apelacji

Przeczytaj również